ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Jelöltek és kapcsolatfelvevők részére


Érvényes: 2023.02.16-tól


Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a BlackBelt Technology Kft. és BlackBelt Holding Zrt. (BlackBelt) -mint közös adatkezelők- által a jelöltek és kapcsolat felvők adatkezelésével kapcsolatban követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatáról.

Tekintettel arra, hogy a BlackBelt Holding Zrt. és BlackBelt Technology Kft. adatkezelési tevékenységeinek célját, valamint az adatkezelés módját közösen határozzák meg, a BlackBelt Technology Kft és a BlackBelt Holding Zrt (a továbbiakban együttesen: Adatkezelő vagy BlackBelt) az EP (EU) 2016/679 RENDELETE szerint közös adatkezelőnek minősülnek.

Kérjük, adatai megadása, önéletrajza elküldése előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni a tájékoztatót.

BlackBelt elkötelezett, hogy partnerei adatkezeléshez kapcsolódó jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

Önéletrajza, illetve a jelentkezési űrlapunk elküldésével Ön elfogadja BlackBelt adatkezelési tájékoztatóját. Nyilatkozik arról, hogy az ebben foglalt tájékoztatást megértette és tudomásul vette, és kijelenti, hogy adatait önkéntesen adja meg, és a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

Önéletrajz alatt a Felhasználó önéletrajzát és motivációs levelét, csatolt, feltöltött referencia és egyéb dokumentumait értjük azok teljes tartalmával együtt.

Adatkezelő nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (pl. önéletrajzban szereplő) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat. Lehetősége van referenciát megadni, (pl. korábbi munkaadója). Ebben az esetben az Ön feladata és felelőssége, hogy beszerezze referenciaként megjelölt személy hozzájárulását ahhoz, hogy a kapcsolatot felvehessük vele.

Jelentkezésével Ön hozzájárul, hogy az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén felkeressük.

Adatkezelők adatai, elérhetősége

Adatkezelő megnevezése

BlackBelt Technology Kft.

BlackBelt Holding Zrt.

Székhelye

1027 Budapest Ganz utca 16. Residence irodaház 3.em

Központi telefonszáma

+36 1 611 0462

E-mail címe

info@blackbelt.hu; dataprotection@blackbelt.hu

Honlap

www.blackbelt.hu

Adatkezelők az érintettek számára közös adatkezelői szerződés alapján Sövegjártó Róbertet jelölik meg kapcsolattartóként.

Adatok felvétele

Az adatkezelő az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Az adatfelvétel történhet a Weboldalon keresztül, az adatkezelő által közzétett promóciós anyagon, megrendelőn, személyes vagy az adatkezelő alkalmazottja által telefonon történő megkeresés útján.

Adatkezelés célja, időtartama

Jelölti megkeresés esetén:

A megadott preferenciáknak megfelelően konkrét pozíciók betöltésére irányultan, a jelöltek megkeresése / értesítése / tájékoztatása álláslehetőségekről, kiajánlása ügyfeleink részére.

A jelöltek személyre szabott kiszolgálása, a jelöltek nyilvántartása, állásajánlatok célzott megjelenítése, keresési szolgáltatás minőségének biztosítása, önéletrajz tárolása később esetlegesen meghirdetésre kerülői pozíciókra történő jelentkezéshez (Önéletrajz-tárhelyszolgáltatás), álláshírlevél küldése.

Potenciális partnernél történő projekt elnyerése, megvalósítása céljából kiajánlás.

Adatkezelés időtartama a regisztráció időtartamáig, a jelölttel kapcsolatos utolsó aktivitástól (például: az utolsó állásjelentkezéstől) számított 2 évig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig, ideértve azt az esetet is, amikor a jelölt kéri az adatai törlését. Az Érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni.

Kapcsolatfelvelő esetén:

Az üzenet küldéséhez név és e-mail cím megadása kötelező, ezeket az adatokat a kapcsolatfelvételhez szükséges okokból kezeljük, valamint – amennyiben ahhoz kifejezetten hozzájárul – hírlevélre történő feliratkozásra használjuk. Ennek lehetőségét külön jelölőnégyzet bepipálásával tudja engedélyezni.

A kapcsolatfelvétel során kezelt adatokat a cél teljesüléséig kezeli BlackBelt – vagyis amíg az üzenetküldés tárgya (kérdés, amelyre választ vár az üzenetküldő) megvalósultnak nem tekinthető, de legkésőbb az üzenet küldésétől számított 1 évig.

A hírlevélre történő feliratkozás esetén a kezelt adatokat a hírlevélről történő leiratkozásig kezeljük.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a jelölt/azt megadó személy tartozik felelősséggel.

Adatkezelés jogalapja

Jelölti megkeresés esetén:

Az érintett személyes adatainak kezelése elsősorban GDPR 6 cikk (1) a pontja alapján önkéntes hozzájárulása, valamint GDPR 6 cikk (1) f pontja alapján adatkezelő jogos érdekeink érvényesítése alapján történik. Az érintett a hozzájárulást az adatai megadásával és az adatkezelésről szóló tájékoztató elfogadásával adja meg.

Kapcsolatfelvelő esetén:

Az érintett az önkéntes hozzájárulást az adatai megadásával, a jelölő négyzet kitöltésével és az adatkezelésről szóló tájékoztató elfogadásával adja meg.

Amennyiben az érintett az Adatkezelővel későbbiekben szerződést köt, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6.cikk (1) b pontja szerint lesz, mindazon, a szerződésben meghatározott személyes adatai kapcsán, amely adatok kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Kezelt adatok köre

Jelöltek esetén: 

Önéletrajzban megadott adatok (általában):

Név, képmás, születési idő, telefonszám, e-mail cím, előző munkahelyek, tanulmányi adatok, képességek, képesítések, hobbik, személyes értékelés.

Kapcsolatfelvelő esetén

Az ön által megadott adatok: név, e-mail cím, a leírásban esetlegesen megadott telefonszám.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatok megadása az ön számára biztosítja a megfelelő szolgáltatást, illetve a kapcsolatfelvétel lehetőségét. Amennyiben nem adja meg az adatokat, akkor ez nem lehetséges.

Adattovábbítás

Jelöltek esetén:

Nyitott pozícióra beadott önéletrajz esetén jelöltjeink önéletrajzát a partnereinknek személyes vagy telefonos egyeztetést követően továbbíthatjuk.

Amennyiben más partnerünknek, más pozícióra is továbbítanánk adatait, arról előzetesen külön tájékoztatjuk a jelöltet és az adattovábbítás ellen tiltakozhat az Adatkezelőnek küldött üzenet útján.

Potenciális ügyfeleinkkel a beküldött önéletrajzból készült személyes adatot nem tartalmazó CV-t megoszthatunk, melyről előzetesen külön tájékoztatjuk a jelöltet. Az adattovábbítás ellen tiltakozhat az Adatkezelőnek küldött üzenet útján.

Adatfeldolgozó igénybevétele, Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Jelöltek esetén:

  • Recruitee BV (Keizersgracht 313 1016 EE Amszterdam Hollandia)
  • HUBSPOT CRM rendszer (HubSpot Ireland Limited (One Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Ireland) HubSpot Inc. 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA

Kapcsolatfelvevők esetén:

  • HUBSPOT CRM rendszer (HubSpot Ireland Limited (One Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Ireland) HubSpot Inc. 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA

Automatizált döntéshozatal

Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal.

Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az érintett által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így különösen a Humán Erőforrás területen, toborzással foglalkozó munkatársak az ügykezelés érdekében. Az üzletkötő kollégák, az ügyfelek számára történő kiajánlások alkalmával (szolgáltatás megszervezése és lebonyolítása érdekében). Emellett a jogi képviselő, amennyiben az adott esetben szükséges és elengedhetetlen.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adhatja át a személyes adatokat állami szervek számára. Ilyen például, ha az érintettet érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes adatait tartalmazó iratok átadása; illetve, ha a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt és a nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megváltoztatható és megsemmisíthető.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakított ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen, a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza, az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el, az elektronikus adatkezelés során biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van, a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az érintettek jogai és érvényesítésük feltételei

Az érintett bármikor kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Továbbá kérhet az adatkezelésről teljeskörű, konkrét tájékoztatást.

Az érintett kérheti azt is, hogy vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően személyes adatait tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban átadjuk, illetve adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. Ezeket a kéréseket az adatkezelő 1 hónapon belül teljesíti. Az érintetti jogok részletes tartalmát és érvényesítésük részletes feltételeit az adatkezelési szabályzat tartalmazza.

A 6.cikk (1) bekezdésének a, pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy BlackBelt a személyes adatainak kezelése során megsértette valamely adatkezelésre vonatkozó törvényi előírást,

  • az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetés érdekében BlackBelt képviselőjéhez címzett panasszal élhet az info@balackbelt.hu vagy a dataprotection@blackbelt.hu email címen, illetve levélben, vagy
  • panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.huhonlap: www.naih.hu), vagy
  • lehetősége van bírósághoz fordulni.

Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve BlackBelt székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk.