ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató egységesen fogalmazza meg a Blackbelt Holding Zrt és a Blackbelt Technology Kft jelöltekre vonatkozó adatkezelési elveit. A továbbiakban ezen két cég együttes megnevezése az „adatkezelő vagy cégcsoport”. Ennek oka, hogy ez a két szervezet átfedésben és szoros együttműködésben nyújtja szolgáltatásait, illetve a Blackbelt cégcsoport minden cége közös adatkezelést végez.

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a Cégcsoport/adatkezelő által a jelöltek adatkezelésével kapcsolatban követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

Kérjük, hogy önéletrajza elküldése előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni a tájékoztatót.

Adatkezelő elkötelezett, hogy ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseivel összhangban kezeli. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével a hozzájárulását megerősíti.

Önéletrajzának elküldésével, vagy jelentkezési űrlapunk kitöltésével, Ön elfogadja cégcsoportunk adatkezelési tájékoztatóját, nyilatkozik, hogy az ebben foglalt tájékoztatást megértette és tudomásul vette, és kijelenti, hogy adatait önkéntesen adja meg, és a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul. Önéletrajz alatt a Felhasználó önéletrajzát és motivációs levelét, csatolt, feltöltött referencia és egyéb dokumentumait értjük azok teljes tartalmával együtt.

Adatkezelő nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (pl. önéletrajzban szereplő) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat. Lehetősége van referenciát megadni, (pl. korábbi munkaadója). Ebben az esetben az Ön feladata és felelőssége, hogy beszerezze referenciaként megjelölt személy hozzájárulását ahhoz, hogy a kapcsolatot felvehessük vele.

Jelentkezésével Ön hozzájárul, hogy az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén felkeressük.

Adatkezelő adatai, elérhetősége:

A BlackBelt cégcsoporton belül közös adatkezelésben résztvevő cégek adatai az alábbiak:

 

Blackbelt Holding Zrt.,

Adatkezelő képviselője: Sövegjártó Róbert

Székhelye: 2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 48/C

Iroda: 1027 Budapest, Királyfürdő u. 4.

Telefonszáma: +36 1 611 0462

BlackBelt Technology Kft

Adatkezelő képviselője: Sövegjártó Róbert

Székhelye: 2092 Budakeszi, Gábor Áron utca 48/C

Iroda: 1027 Budapest, Királyfürdő u. 4.

Telefonszáma: +36 1 611 0462

 

 • A társaságok email címe és honlapjuk címe egységesen: info@blackbelt.hu, www.blackbelt.hu
 • Jelen Tájékoztató a cégcsoport minden tagjára vonatkozóan érvényes. A cégcsoport tagjai között átadásra kerülnek a személyes adatok.

Adatkezelés célja, időtartama

A munkáltatók/hirdetők által megadott preferenciáknak megfelelően, a jelöltek megkeresése / értesítése / tájékoztatása álláslehetőségekről, a felhasználók kiajánlása munkáltatók / hirdetők részére, a jelöltek személyre szabott kiszolgálása, a jelöltek nyilvántartása, állásajánlatok célzott megjelenítése, keresési szolgáltatás minőségének biztosítása, önéletrajz tárolása későbbi jelentkezéshez (Önéletrajz-tárhelyszolgáltatás), álláshírlevél küldése, mint Szolgáltatás nyújtása a jelölt erre irányuló igénye esetén.

Adatkezelés időtartama a regisztráció időtartamáig, a jelölttel kapcsolatos utolsó aktivitástól (pl: az utolsó állásjelentkezéstől) számított 5 évig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig, ideértve azt az esetet is, amikor a jelölt kéri az adatai törlését. Az Érintett bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a jelölt tartozik felelősséggel.

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett személyes adatainak kezelését önkéntes hozzájárulás; valamint jogos érdek alapján történik. Az adatok kezelése során végrehajtott érdekmérlegelésben az Adatkezelő mérlegelte a jelölt személyes adatra vonatkozó érdekeit, jogait; valamint a jelöltek személyre szabott kiszolgálását, az ügyfelek magas szintű kiszolgálását, Adatkezelő ügyfelei számára a legmegfelelőbb jelölt kiválasztásának igazolását. Az adatok kezelése nélkül az ajánlás, a megfelelőség igazolása nem valósítható meg, nincs alternatív megoldás. Az adatkezelő az arányosság elvének megfelelően, csak a kiajánlás céljából kezeli az adatokat, más célra ezen adatokat nem használja. A biztonság elve érvényesül arra tekintettel, hogy hozzáférés csak korlátozott mértékben, meghatározott jogosultak részére engedélyezett. Ön bármikor tiltakozhat az adatok kezelése ellen az Adatkezelőnek küldött üzenet útján.

Kezelt adatok köre

Önéletrajz, azok adatai általában:

 • Név,
 • képmás,
 • születési idő,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • előző munkahelyek,
 • tanulmányi adatok,
 • képességek,
 • képesítések,
 • hobbyk,
 • személyes értékelés.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatok megadása a jelöltek számára biztosítja a megfelelő szolgáltatást, jelöltek kiajánlását, amennyiben nem adja meg az adatokat, akkor ez nem lehetséges.

Adattovábbítás

Jelöltjeink önéletrajzát alábbi fő partnereinknek (AVON, UBIS, Ericsson, Budapest Bank, Innight, Starschema, Erste Bank, Gamma Műszaki Zrt.) személyes vagy telefonos egyeztetést követően továbbíthatjuk.

Amennyiben egyéb partnereinknek küldenénk adatait, arról külön tájékoztatjuk a jelöltet. Egyes partnereinknek történő adattovábbítás ellen tiltakozhat az Adatkezelőnek küldött üzenet útján.

Automatizált döntéshozatal

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő részéről profilalkotás, automatikus döntéshozatal nincs.

Adatfeldolgozó

 • HRSzoftver Kft. (Székhely: 2045, Törökbálint, Kossuth Lajos utca 40)
 • Google drive szolgáltató

Adatbiztonság

Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő

 • az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 • a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza.,
 • az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el,
 • az elektronikus adatkezelés során biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van,
 • a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintettek jogai és érvényesítésük feltételei

Az érintett bármikor kérheti adatai helyesbítését, korlátozását, törlését, továbbá az kérhet az adatkezelésről teljeskörű konkrét tájékoztatást. Az érintett kérheti azt is, hogy vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően személyes adatait tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban átadjuk, illetve adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. Ezeket a kéréseket az adatkezelő 1 hónapon belül teljesíti. Az érintetti jogok részletes tartalmát és érvényesítésük részletes feltételeit az adatkezelési szabályzat tartalmazza.

Hatósághoz fordulás joga:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett bejelentéssel Ön vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelme következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Honlap: http://www.naih.hu

Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk.

Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a BlackBelt cégcsoport székhelye szerint illetékes, vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bírósági eljárásról további információkat a www.birosag.hu honlapon tudhat meg.

Készítés dátuma: 2018.06.06.

 

Marker icon

Elérhetőségünk

Cím:

1027 Budapest,
Királyfürdő utca 4.
Canada Square Irodaház
1-2-3. emelet